تبلیغات
روح الله - حقوق زن در کلام امام راحل
حقوق زن در کلام امام راحل


 • اسلام به زنان آزادی داده است.
 • اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلكه خود پایه گذار آزادی در تمام ابعاد وجودی زن است.
 • تشیع نه تنها زنان را از صحنه زندگی اجتماعی طرد نمی كند، بلكه آنان را در جامعه، در جایگاه رفیع انسانی خود قرار می دهد.
 • در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد كه مرد دارد: حق تحصیل، حق كار، حق مالكیت، حق رأی دادن [و] حق رأی گرفتن.
 • از [نظر] حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا كه هر دو انسانند؛ و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.
 • زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب كند.
 • در نظام اسلامی، زن به عنوان یك انسان می تواند مشاركت فعال با مردان، در بنای جامعه اسلامی داشته باشد.
 • اسلام زنها را نجات داده است از آن چیزهایی كه در «جاهلیت» بود؛ آن قدری كه اسلام به زن خدمت كرده است _ خدا می داند _ به مرد خدمت نكرده است.
 • زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند؛ و اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد كه او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه بازیابد و از حد «شی ء بودن» بیرون بیاید؛ و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حكومت اسلامی مسئولیتهایی به عهده بگیرد.
 • امروز باید خانمها وظایف اجتماعی خودشان را و وظایف دینی خودشان راعمل بكنند؛ و عفت عمومی راحفظ بكنند، و روی آن عفت عمومی كارهای اجتماعی و سیاسی را انحام بدهند.
 • آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام می داند فساد است، چه از طرف زن باشد وچه از طرف مرد، فرقی نمی كند.ما می خواهیم زنان را از فسادی كه آنها را تهدید می كند آزاد سازیم.
 • ما می خواهیم زن در مقام والای انسانیت خودش باشد، نه ملعبه باشد.
 • اسلام نمی خواهد كه زن به عنوان یك شیء و یك عروسك در دست مردان باشد؛ اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ كند، و از او انسانی جدی و كارآمد بسازد.
 • اسلام خواسته است كه زن و مرد حیثیت انسانی شان محفوظ باشد.
 • در اسلام، زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست كه چادر باشد، بلكه زن می تواند هر لباسی را كه حجابش را به وجود آورد اختیار كند.
  منبع: www.imam-khomeini-isf.com