تبلیغات
روح الله - سیاست خارجی در کلام امام راحل
سیاست خارجی در کلام امام راحل


 • ما با حفظ استقلال، با تمام كشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.
 • ما روابط دوستانه با همه ملتها داریم، و دولتها هم اگر با ما به طور احترام [آمیز] رفتار كنند، احترام متقابل را داریم.
 • سیاست خارجی ایران با همه دول بر حسب احترام متقابل است و هیچ فرقی بین دول در این باره نیست.
 • ما با تمام دولتها در صورتی كه دخالت در امور داخلی ما نكنند و برای ما احترام متقابل قائل باشند، با احترام رفتار می كنیم.
 • رابطه با كشورهای خارجی كه نمی خواهند ما را ببلعند باید باشد.با آنها كه می خواهند از طریق روابط،ما را وابسته بكنند هیچ لزومی ندارد؛ و باید با احتیاط با آنها برخورد شود.
 • ما طرفدار مظلوم هستیم، هر كسی در هر قطبی كه مظلوم باشد ما طرفدار آنها هستیم.
 • ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم.
 • تكلیف اسلامی مسلمانان است كه اگر كسی مظلوم واقع شد، باید به آنان كمك كرد.
 • ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم.
 • ما با هر نوع معامله ای كه مصالح مسلمین را آسیب برساند مخالفیم.
 • وقتی ما خدمتگزار ملت شدیم ملت هم پشتیبان ما خواهد شد؛ و در این صورت است كه طمع خارجیها قطع خواهد شد.
 • ما با ملتها مخالفتی نداریم؛ ما با دولتهایی كه ظالم هستند، چه به ما ظلم كرده باشند و چه به برادران مسلمان ما ظلم كرده باشند و بكنند، با آنها دشمن هستیم.
 • حاضر نیستیم كه دولتی بخواهد مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی و تحمیل اغراض استعمارگرانه خود قرار دهد.
 • دنیا دیگر وضعش جوری شده است كه نمی تواند قبول كند كه همه « بنده» باشندو یك عده « آقا» باشند.
 • ما در روابطمان با سایر كشورها، همچنان كه ظلم را نمی پذیریم به كسی هم ظلم نمی كنیم.
 • رابطه بین یك ملت بپا خاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی، بایك چپاولگر عالمخوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است.
 • ما با هر كشوری كه بخواهد ظلم كند مخالفیم، حال این كشور چه در غرب باشد و چه در شرق.
 • امروز كشوری كه غیر متعهد است ایران است؛ یك كشور دیگر پیدا نمی كنید كه «غیر متعهد به معنای واقعی اش» باشد.
 • هر كس در هر مقام كه خیال سازش با شرق و غرب را داشت، بی محابا و بدون هیچ ملاحظه ای او را از صفحه روزگار بر اندازید!
 • دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است.
 • ما نمی توانیم حساب خودمان را از حساب سایر مسلمین جدا كنیم.
 • اهتمام به امور مسلمین از اوجب واجبات است.
 • اهتمام به امور مسلمین از فرایض مهمه اسلام است.
 • ما امید واثق داریم كه ملل اسلامی در آتیه نزدیكی بر استعمار چیره شوند؛ و ما درموقع خود _ به خواست خدای تعالی _ از هیچ گونه فداكاری دریغ نمی كنیم.
 • حكومت ما حكومت مستقل است، و در صورتی كه كشورها دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند، ما با آنها روابط دوستانه داریم.
  منبع: www.imam-khomeini-isf.com