تبلیغات
روح الله - امام خمینی (ره) و معجزة انقلاب اسلامی
امام خمینی (ره) و معجزة انقلاب اسلامی


در تبیین و و تفسیر حقیقت انقلاب امام خمینی(ره) باید گفت: با وقوع انقلاب اسلامی‌در ایران دنیا شاهد رخداد یك معجزةعظیم الهی بود‌، و این واقعیتی است كه بارها پیر و مرادمان بر آن تأكید نمودند:
«یك تحول روحی درجامعه پیدا شد كه من غیر از آن كه بگویم یك معجزه بود یك ارادة الهی بود،نمی‌توانم اسم دیگری رویش بگذارم. »
و باز می‌فرماید: «در این جا حساب الهی است‌، این جا دست خداست‌، اشخاص نمی‌توانند یك همچو قدتری ایجاد كنند.. . این ارادة الهی است كه تمام حساب‌‌‌‌‌های حساب‌گران‌مادی را باطل كرد.» بسیاری از شخصیت‌‌‌‌‌های غیر مسلمان نیز با تأكید عدم گنجایش جریان انقلاب اسلامی‌در چهار چوب محاسبات مادی بر اعجاز انقلاب اسلامی‌صحه می‌گذارند.
«رابرت كالستون »دانشمندان كانادایی دراینباره می‌گوید:
«از نظر من كه یك غربی و فرد غیر مسلمان هستم این معجزه است كه یك انقلاب مكتبی والهی بتواند در جهان امروز این طور تحقق پیدا كرده ودرجهت استقرار عدالت به پیش برود‌، این انقلاب بدون شك از جانب خداوند حمایت می‌شود.. ..»

امام و انقلاب و قدرت نمایی خیره كنندة اسلام

انقلاب اسلامی‌در یكی از حساس‌ترین نقاط جهان هم چون زلزله‌‌‌‌های غیر مترقبه اردوگاه آرام و بی دغدغة استكبار عالمی‌رابه شدت به لرزه در آورد.
با وقوع انقلاب اسلامی‌ایران «برای اولین بار یك كشور مسلمان به طور موفقیت آمیزی قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ غربی را به مبارزه طلبید‌، آنان را تحقیر كردو به منافع مادیشان خسارت واردكرد. »و چون صاعق‌‌‌‌های عظیم آسمان جهل و غفلت وعناد را شكافید و خواب خوش تحلیل‌گران و نظریه پردازانی كه افول ادیان الهی راامری محتوم،پیش بینی می‌كردند آشفته كرد وانبوه ونظریات آنها را از اعتبار ساقط نمود.
«از نظر سمبولیك‌، انقلاب ایران نخستین پیروزی مسلمین بر غرب‌، از قرن 16 به این طرف محسوب می‌شود،نكته این جاست كه اسلام عامل هدایت كنندة این انقلاب بوده و هیچ یك از اسم‌‌‌‌‌های غربی‌، ناسیونالیسم‌، كاپیتالیسم،كمونیسم،و سوسیالیسم در آن نقشی نداشتند. »
قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ غربی در مواجهه با عظمت‌‌‌‌‌های بی بدیلی كه امام (ره)وانقلاب اسلامی‌آفریده بود با پتانسیل نهفته و قدرت اسلام آشنا گردید.
روزنامة تایمز در این باره نوشت :«اوج‌گیری خیزش مذهبی به دنبال بركناری شاه توسط امام خمینی(ره) درایران جریان یافت و سراسر جهان رادر نوردید ودر پاییز سال 1357 دنیای غرب به دلیل انقلاب ایران بار دیگر اسلام را كشف كرد....
ما غربی‌ها خیلی زود فهمیدیم كه الله اكبر در عربی به معنای خدای بزرگ است می‌باشد.»

امام و انقلاب ؛ دو پدیدة انفكاك ناپذیر

انقلاب اسلامی‌ایران از آنجا كه بر اساس افكار بلند واندیشة متعالی حضرت امام (ره)تكوین یافته است‌، همواره درعوامل پیدایش وطرح شعار‌‌‌‌های محوری و تعیین اهداف و آرمان‌‌‌‌‌های بلند و راهكار‌‌‌‌های وصول به آن‌، با باورها و اعتقادها وآرمان‌‌‌‌‌های این شخصیت ملكوتی‌، پیوندی ناگسستنی داشته است‌، ازاین رو مقام معظم رهبری با انگشت نهادن بر این مهم‌، همگان را متذكر گردیده‌اند كه :
«انقلاب اسلامی‌و امام خمینی (ره) دو پدپدة انفكاك ناپذیرند‌، تحلیل انقلاب اسلامی‌بدون شناخت شخصیت رهبر بزرگ آن.. . ممكن نیست. »
تحلیل‌گران تحولات سیاسی واجتماعی جهان كه مسائل انقلاب اسلامی‌رادائما تعقیب می‌نمایند به واقعیت فوق به انحاء مختلف اعتراف نموده‌اند؛مثلا روزنامة انگلیسی گاردین طی تحلیلی درباره انقلاب اسلامی‌نوشت :‹‹ نقش آیه الله ] امام [ خمینی (ره) در انقلاب عظیمی‌كه در ایران رخ داد بی اندازه مركزی و مهم بود و تردیدی نیست كه آیه الله‌، ‌سنگ بنای اصلی این انقلاب بوده است‌.))
فرید هالیدی استاد روابط بین الملل دانشگاه لندن هم در مقدمه كتابی كه درباره ایران تالیف كرده در این باره می‌نویسد :
((انقلاب اسلامی‌عظیم ترین انقلاب تاریخ است.همه می‌دانیم این كار عظیم در پرتو عظمت شخصیت امام خمینی (ره) پا گرفت و دست ‌‌‌‌های پر قدرت و فرمانده او بود كه این امواج عظیم انسانی را به شور و هیجان و خروش وا داشت. ))

اندیشه امام‌، ‌مولد انقلابی استثنایی

اساسا ریشه این واقعیت مهم را كه ((انقلاب اسلامی‌ایران در ذات خود هیچ شباهتی با انقلاب‌‌‌‌های دیگری كه در قرن حاضر به وقوع پیوسته نداشته است )) باید در پیوند انفكاك نا پذیر انقالاب اسلامی‌و حضرت امام خمینی (ره)جست جو نمود.
از رهگذر پیوند تنگاتنگ انقلاب اسلامی‌با اندیشه و شخصیت جامع امام تمایز غیر انكار انقلاب اسلامی‌از سایر انقلاب اسلامی‌بزرگ جهان در قرن بیستم شكل می‌پذیرد.
امام (ره) در تعریف و تعیین اهداف انقلاب اسلامی‌، ‌رهبری جریان مبارزه‌، مواجهه با قدرت‌‌‌‌‌های افزون طلب و تاكتیك ها و روش‌‌‌‌‌های حفظ و استمرار دستاورد‌‌‌‌های انقلاب اسلامی‌، ‌دارای دكترین سیاسی ویژه و منحصر به فرد بودند‌، دكترین سیاسی امام بر پایه مبانی ثابت و استوار و خدشه عمیق به غیب و امداد غیبی‌، ایمان خلل نا پذیر به تعالیم اسلام و وحی‌، اتكا و توكل راسخ بر قدرت لایزال الهی‌، ‌و تكلیف مداری مطلق و.. .قرار داشت‌، دكترین سیاسی كه «به اعتراف غریبان غرب از شناخت آن عاجز مانده است. »
به تعبیر دقیق‌تر،اندیشة سیاسی امام كه پایة اصلی و عنصر حیاتی شروع واستمرار جریان انقلاب اسلامی‌بوده است نتیجة منطقی تفسیر عرفانی ایشان از هستی ومعنی وجودی انسان و...می‌باشد.
امام با بهره گیری ازاندیشة نو و ریشه‌دار الهی خود در صحنة سیاست بین‌المللی نه تنها با توفیق در سرنگونی رژیم قدرتمند پهلوی به هدایت جریان جهانی انقلاب اسلامی‌پرداخت بلكه با ارائه تفكری جدید و فرهنگی وكاملا دینی والهی و نفی آموزه‌‌‌‌‌های مكاتب مادی «مدنیت غرب را نیز به چالش كشاند.»
به این لحاظ «نوآوری امام نسبت به دنیای معاصر‌، قبل از آن كه در سطح عمل سیاسی باشد در افق اندیشة سیاسی است‌، اندیشة سیاسی حضرت امام درنسبت با دنیای معاصر دارای نو آوری‌‌‌‌‌های فراوانی است و می‌شود گفت كه نقطة عطفی را برای اندیشة سیاسی معاصر به وجود آورد. »
حضرت امام بر مبنای این اندیشة سیاسی بزرگ‌ترین انقلاب اجتماعی قرن بیستم را كه درنظر تحلیل‌گران بین المللی درچهار چوب معیار‌‌‌‌های سنجش سایر انقلاب‌‌‌‌‌های بزرگ جهان نمی‌گنجید‌، به حركت درآوردند.
چنان‌كه میشل فوكو (Michel Foucauit) اندیشمند و جامعه‌شناسان برجستة فرانسوی در نوشته‌‌‌‌‌های خود با اشاره به سفری كه در كوران حوادثانقلاب (سال 57) به ایران داشته و با اشاره به نظریات برخی از تحلیل‌گرانغربی كه جریان انقلاب ایران را عبور جامعة ایران از غیر مدرن و سنتی به مدنیته‌، تفسیر میكردند،با معیار قرار دادن وقایع عینی وتحولات جاری كه از نزدیك مشاهده نموده می‌نویسد:
«من قبول دارم كه از قرن هیجدهم به بعد هرتحول اجتماعی اتفاق بسط مدرنتیه بوده اما انقلاب ایران تنها حركت اجتماعی است كه در برابر مدنیته قرار دارد. »
درواقع «فوكو می‌پذیرد كه انقلاب اسلامی‌ایران دوسدة اقتدار یك اندیشه سیاسی را با همة سوابق چند صد ساله‌اش به چالش كشانده.. . و این انقلاب حرف تاز‌‌‌‌های دارد و ویژگی بارز اندیشةسیاسی حضرت امام (ره) هم همین است.»
«شما در اندیشه‌‌‌‌‌های سیاسی غرب اگر چه اختلافات فراوانی می‌بیند اما همة آنها در یك نقطه مشترك‌اند و آن نفی هویت دینی است »و حال آن كه «ویژگی بارز اندیشة سیاسی امامراحل هویت دینی آن است كه آمد واندیش‌‌‌‌های را فراتر از چهار چوب كلان اندیشة سكولار غربی مطرح كرد...»
دقیقاً به دلیل بر خورداری خضرت امام (ره) ازاین اندیشةسیاسی كه بر مبنای تعالیم اسلامی‌وفقه غنی شیعه استوار گردیده بود انقلاب اسلامی‌صورت پذیرفت و از همین ناحیه بود كه از ابتدا هر چه از مراحل آغاز ورشد و بالندگی انقلاب زمان بیشتری می‌گذشت بر همگان این واقعیت عیان گشت كه « انقلاب اسلامی‌ازهمة انقلاب‌ها جداست »
بر این اساس طراح و معمار كبیر انقلاب اسلامی‌همواره با تأكید بر پیوند عمیق و ناگسستنی انقلاب اسلامی‌ایران با آموزه‌‌‌‌‌های اسلامی‌وتعالیم دینی بر استثنایی بودن آن تأكید می‌نموند‌، چنان‌كه در وصیت نامة سیاسی والهی خود با بیان این مطلب كه :
«ما می‌دانیم این انقلاب كه دست جهان خواران را از ایران بزرگ كوتاه كرد با تأییدات غیبی پیروز گردید.»
تأكید نمودند :«بنابراین نباید شك كرد كه انقلاب اسلامی‌از همة انقلاب‌ها جداست هم در پیدایش وهم دركیفیت مبارزه وهم درانگیزة انقلاب و قیام‌، تردیدی نیست كه این تحفة الهی و غیبی بود كه از جانب خداوند منان برای ملت مظلوم و غارت زده عنایت شده است. »

rasekhoon.net