تبلیغات
روح الله - نقش زن در اجتماع از نگاه امام خمینی(ره)
نقش زن در اجتماع از نگاه امام خمینی(ره)


زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است.
زن مربی انسان است.

* از دامن زن مرد به معراج می رود.
*
زن یكتا موجودی است كه می تواند از دامن خود، افرادی به جامعه تحویل دهد كه از بركاتشان یك جامعه، بلكه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی  كشیده شوند.
*
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینكه زنان، بانوان، علاوه بر اینكه خودشان یك قشر فعال در همه ابعاد هستند ،قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می كنند.

من در جامعه زنها یك جور تحول عجیبی می بینم كه بیشتر از تحولی است كه در  مردها پیدا شده.


*
این جانب به زنان پر افتخار ایران مباهات می كنم، كه تحولی آن چنان در آنان  پیدا شد، كه نقش شیطانی بیش از پنجاه سال كوشش نقاشان خارجی و وابستگان بی شرافت آنان ، از شعرای هرزه گرفته تا نویسندگان و دستگاههای تبلیغاتی مزدور را، نقش برآب نمودند.


*
زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده همدوش مردان ، بلكه مقدم بر آنانند.


*
ما مفتخریم كه بانوان و زنان ، پیر و جوان و خرد و كلان ، در صحنه های فرهنگی  و اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند.


*
من هر وقت بانوان محترم را می بینم كه با عزم و اراده قاطع در راه هدف حاضر به [تحمل] همه طور زحمت ، بلكه شهادت هستند مطمئن می شوم كه این راه به پیروزی منتهی می شود.


*
بانوان رهبر نهضت ما هستند.


*
شما بانوان شجاع دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه كردید.


*
شما خواهران در این نهضت سهم بسزایی داشتید.


*
شما خواهران عزیز و شجاع، دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه كردید.


*
مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنان شیر دل هستند.


*
ما بسیاری از موفقیت ها را مرهون خدمتهای شما بانوان می دانیم.


*
خدمت مردها هم، بسیارش  مرهون خدمت زنهاست.


*
بانوان ایران ، در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند.


*
بانوان عزیز ما اسباب این شدند كه مردها هم جرأت و شجاعت پیدا كنند.


*
این پیروزی را ما از  بانوان داریم قبل از اینكه از مردها داشته باشیم.


*
آنچه كه در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی است كه در بانوان ایران حاصل  شد.


*
اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی كه دربانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یك امری بود كه كافی بود برای كشور ما.


*
ملتی كه بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست آسیب نخواهد دید.


*
چه افتخاری بالاتر از اینكه زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمكار سابق و پس از سركوبی آن، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان، در صف اول، ایستادگی و مقاومت از خود نشان دادند كه در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است.


*
در تربیت و تعلیم جامعه بزرگوار، بانوان پیشتاز باشند.


*
اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شكست وانحطاط خواهند رسید.


*
صلاح و فساد یك جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه  می گیرد.


*
شما مردان و زنان  تاریخ، باید پایداری در راه كوبیدن ستمكاران و دفاع از حق را به جهانیان و نسلهای آینده ثابت كنید.


www.women.gov.ir