تبلیغات
روح الله - انجمن های اسلامی در کلام امام راحل
انجمن های اسلامی در کلام امام راحل


 • امیدوارم که همه ایران یک انجمن اسلامی باشد.
 • تمام ایران و تمام کشورهای اسلامی انجمن اسلامی است، یک انجمن و آن، انجمن الهی.
 • هر یک از این انجمنهای محترم شعبه ای است از آن انجمن بزرگ اسلامی تحت رهبری امام زمان _ سلام الله علیه.
 • کوشش کنید اسلام را بشناسانید به مردم؛ این انجمنهای اسلامی کوشش کنند که این متاعی که ما داریم و هیچ کس ندارد، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ کس ندارد در دنیا، این را معرفی کنند.
 • من از انجمنهای اسلامی _ در هر جا هست _ تقاضا دارم که روابط خود را با هم هر چه بیشتر مستحکم کنند؛ و عناصر مرموزی که در صدد تفرقه و شکاف بین آنهاست طرد کنند، و به دیگران معرفی کنند؛ و اسلام و احکام نجاتبخش آن را سرلوحه برنامه خود قرار دهند.
 • این انحمنهای اسلامی مفید به[حال] شماست.اگر چنانچه یک کسی گفت که انجمنهای اسلامی به درد نمی خورد و ارتجاعی هست، این همان ارتجاعی است که به همۀ ما می گویند.
 • اگرشما خودتان ، خودتان را اصلاح نکنید، و خودتان همان طوری که اسم انجمن اسلامی روی خودتان گذاشتید، اسلامی نباشید و خودتان را اسلامی نکنید، نمی توانید دیگران را به اسلام دعوت کنید.
 • شما دو تعهد دارید: یکی _ اسلامی بودن خودتان، یکی _ اسلامی کردن آن جایی که این انجمنها در آنجا هست.
 • باید انجمنهای اسلامی عقاید اسلامی داشته باشند.
 • البته من به انجمنهای اسلامی هم سفارش کردم به این که نقطه جهات اسلامی را در نظر بگیرند، و هیچ دخالت دیگری در امور نکنند.
  منبع: www.imam-khomeini-isf.com